+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Artikelen

Om onze cliënten over bepaalde onderwerpen te informeren, schrijven we van tijd tot tijd artikelen. Als u vragen heeft over een specifiek artikel, neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor letselschade aan werknemer na een ongeval?

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor letselschade aan werknemer na een ongeval?

In deze zaak gaat het om de vraag of zowel de formele als materiële werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade van een werknemer. Op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek geldt er namelijk een zorgplicht voor de formele en de materiële werkgever. De werknemer dient wel aan zijn stelplicht te voldoen, wil de werkgever aansprakelijk kunnen zijn. Dit houdt in dat de werknemer niet alleen moet stellen dat hij schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden: hij moet ook een algemene beschrijving geven van de gebeurtenis. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser hier niet aan voldoen en kan zowel de formele als materiële werkgever niet aansprakelijk worden gesteld.

Lees meer
Verjaring, wat is dat en welke termijnen gelden er?

Verjaring, wat is dat en welke termijnen gelden er?

Het is van belang om te weten welke wettelijke verjaringstermijnen gelden. In beginsel is dat twintig jaar, tenzij de wet anders bepaald. In veel gevallen bepaalt de wet anders. Als de vordering is verjaard, is de vordering niet meer opeisbaar. Het is dus altijd belangrijk om de termijnen in de gaten te houden indien u een vordering heeft en deze wilt opeisen. In dit artikel gaan we in op de meest voorkomende vorderingen.

Lees meer
Gebrek aan het gehuurde: mag de huurder stoppen met het betalen van huur tot het probleem is opgelost?

Gebrek aan het gehuurde: mag de huurder stoppen met het betalen van huur tot het probleem is opgelost?

Mag je als huurder stoppen met betalen van huurpenningen omdat er lekkage is in het gehuurde? Zijn schimmels en vochtplekken een gebrek en moet de verhuurder dus actie ondernemen? Wij bespreken hieronder een zaak over of schimmel- en vochtproblemen in de bedrijfsruimte een gebrek in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek opleveren. Huurder heeft een deel van de huur onbetaald gelaten en verhuurder vordert de betaling van de huur. De rechter dient als eerst te beoordelen voor wiens rekening de gebreken komen.

Lees meer
Zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor betaling van de huurachterstand?

Zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor betaling van de huurachterstand?

In een recente zaak ging het om de vraag of alle erfgenamen verantwoordelijk zijn voor de huurachterstand die is ontstaan vanaf het moment dat de huurovereenkomst is geëindigd. De rechtbank oordeelt dat dit afhankelijk is of de huurovereenkomst krachtens enig recht of wet is voortgezet. In deze zaak is de huurovereenkomst niet voortgezet, maar heeft een van de erfgenamen de woning na het overlijden van zijn vader gewoon betrokken. De vraagt rijst vervolgens wanneer de huurovereenkomst eindigt indien de huurder komt te overlijden. Een vervolgvraag is dan of alle erfgenamen verantwoordelijk zijn voor de schulden van de overleden huurder en zo ja, voor welk deel.

Lees meer
Moet de huurder meewerken aan een renovatievoorstel van verhuurder?

Moet de huurder meewerken aan een renovatievoorstel van verhuurder?

In geval van dringende werkzaamheden aan het gehuurde moet de huurder aan de verhuurder de gelegenheid geven om renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit is wettelijk bepaald in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De wet bepaalt ook dat de verhuurder aan de huurder een redelijk voorstel moet doen. Let op: verwar renovatie niet met verbouwing en andere niet dringende werkzaamheden!

Lees meer
Wat zijn de gevolgen als je informatie achterhoudt wanneer jij je woning verkoopt?

Wat zijn de gevolgen als je informatie achterhoudt wanneer jij je woning verkoopt?

In deze zaak gaat het om de vraag wat de gevolgen zijn van het achterhouden van informatie bij de verkoop van de woning. De verkoper heeft zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Naar het oordeel van de rechtbank was deze informatie zo relevant dat de koper de koopovereenkomst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden, zou hebben gesloten indien hij hiervan afwist. De koper heeft in deze zaak dus gedwaald. In plaats van vernietiging van de overeenkomst wil de koper opheffing van het nadeel. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar het verschil tussen de daadwerkelijke verkoopprijs en de hypothetische verkoopprijs indien koper had geweten van de achtergehouden informatie.

Lees meer