+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Artikelen

Om onze cliënten over bepaalde onderwerpen te informeren, schrijven we van tijd tot tijd artikelen. Als u vragen heeft over een specifiek artikel, neem dan gerust contact met ons op.

Kun je rechten ontlenen aan bouwtekeningen en verkoopbrochures van vastgoed?

Kun je rechten ontlenen aan bouwtekeningen en verkoopbrochures van vastgoed?

In deze zaak ging het om de vraag of er sprake was van non-conformiteit. Op grond van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht een zaak af te leveren die beantwoordt aan de overeenkomst. De koper mag dus verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de afwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Koper stelt zich in deze zaak op het standpunt dat er sprake is van non-conformiteit en beroept zich hierop de verkoopbrochure, terwijl gedaagde duidelijk had aangegeven dat daar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Lees meer
Wat maakt deel uit van het gehuurde?

Wat maakt deel uit van het gehuurde?

In een recente zaak ging het om het verwijderen van de traplift door verhuurder wegens renovatiewerkzaamheden en het vervolgens niet terugplaatsen ervan. Huurder stelt dat verhuurder toerekenbaar is tekortgeschoten in een van zijn verplichtingen door het niet terugplaatsen van de traplift na de renovatiewerkzaamheden. Naar het oordeel van de rechtbank maakte de traplift geen onderdeel uit van de woning en moest het worden aangemerkt als een voorziening die door de vorige bewoner zelf is aangebracht.

Lees meer
Ben ik nog aan het onderhandelen of is er al ongewenst en onbewust een contract tot stand gekomen?

Ben ik nog aan het onderhandelen of is er al ongewenst en onbewust een contract tot stand gekomen?

In een recente rechtszaak ging het om de vraag of er een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen partijen. Eiser stelde zich op het standpunt dat er wel een koopovereenkomst tot stand was gekomen bij de ondertekening van de geheimhoudingsplicht. Gedaagden stelden zich op het standpunt dat er geen koopovereenkomst tot stand was gekomen en zij nog in de onderhandelingsfase zaten en deze konden afbreken. Naar het oordeel van de rechtbank is er geen leveringsdatum overeengekomen tussen partijen dat wel wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van een overeenkomst. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat er geen koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Lees meer
Mag jij je woning doorverkopen als er een verbodsbepaling is opgenomen in de koopovereenkomst?

Mag jij je woning doorverkopen als er een verbodsbepaling is opgenomen in de koopovereenkomst?

In een recente zaak ging het om de vraag wat het verschil is tussen economische en juridische overdracht. Meer specifiek was de vraag of de verbodsbepaling in de koopovereenkomst ziet op economische eigendomsoverdracht en wanneer precies sprake is van economische eigendomsoverdracht. De rechtbank overweegt met betrekking tot de eerste vraag dat naast de taalkundige uitleg van de verbodspaling, ook moet worden gekeken naar de bedoelingen van partijen. De rechtbank bepaalt dat er sprake is van economische eigendomsoverdracht wanneer de macht om als eigenaar over de zaak te beschikken, wordt overgedragen zonder dat juridische levering heeft plaatsgevonden.

Lees meer
Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor letselschade aan werknemer na een ongeval?

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor letselschade aan werknemer na een ongeval?

In deze zaak gaat het om de vraag of zowel de formele als materiële werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade van een werknemer. Op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek geldt er namelijk een zorgplicht voor de formele en de materiële werkgever. De werknemer dient wel aan zijn stelplicht te voldoen, wil de werkgever aansprakelijk kunnen zijn. Dit houdt in dat de werknemer niet alleen moet stellen dat hij schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden: hij moet ook een algemene beschrijving geven van de gebeurtenis. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser hier niet aan voldoen en kan zowel de formele als materiële werkgever niet aansprakelijk worden gesteld.

Lees meer
Verjaring, wat is dat en welke termijnen gelden er?

Verjaring, wat is dat en welke termijnen gelden er?

Het is van belang om te weten welke wettelijke verjaringstermijnen gelden. In beginsel is dat twintig jaar, tenzij de wet anders bepaald. In veel gevallen bepaalt de wet anders. Als de vordering is verjaard, is de vordering niet meer opeisbaar. Het is dus altijd belangrijk om de termijnen in de gaten te houden indien u een vordering heeft en deze wilt opeisen. In dit artikel gaan we in op de meest voorkomende vorderingen.

Lees meer