+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Verschil tussen 230a-bedrijfsruimte en 290-bedrijfsruimte
23 jun 2021

De wet maakt een onderscheid tussen winkelruimte en overige bedrijfsruimte. Beide bedrijfsruimtes worden beheerst door verschillende regimes. Het is dan ook handig om te weten onder welk regime het bedrijf valt, zodat u precies weet welke rechten u heeft met betrekking tot de huurovereenkomst. De ene bedrijfsruimte heeft een beperktere rechtsbescherming dan de andere. In dit artikel worden beide bedrijfsruimtes uiteengezet.

230a-bedrijfsruimte

Onder 230a-bedrijfsruimtes vallen onder andere kantoorruimtes, fabrieken, showrooms, praktijkruimtes, garages die onderhoud plegen aan motorvoertuigen, bioscopen, passagebureaus van luchtvaartmaatschappijen, de door een begrafenisonderneming gebruikte lokalen en ruimtes waarin een managebedrijf wordt uitgeoefend. In al deze ruimtes is over het algemeen niet een voor het publiek toegankelijk lokaal/verkooppunt voor rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening.

De rechtsbescherming voor de huurder van een 230a-bedrijfsruimte is beperkt. De huurtermijn is vormvrij, dus deze kan voor een beperkte duur worden afgesloten. Een huurovereenkomst van bepaalde tijd eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen periode. Een huurovereenkomst van onbepaalde tijd eindigt door opzegging door huurder of verhuurder.

De opzegging moet schriftelijk gebeuren, maar er is geen opzeggingsgrond nodig. Het enige wat in acht moet worden genomen is een opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn staat vaak in de huurovereenkomst, maar indien deze ontbreekt, zal de opzegtermijn gelijk zijn aan de betalingstermijn. Stel u betaalt maandelijks de huur, dan zal de opzegtermijn een maand zijn.

In geval van opzegging kan huurder zijn verblijf verlengen door een beroep te doen op zijn ontruimingsbescherming. De overeenkomst wordt dan niet verlengd, maar de rechter bepaalt dat ontruiming wordt uitgesteld. De termijn voor ontruimingsbescherming is maximaal een jaar na de datum waartegen ontruiming van het gehuurde is aangezegd.

Bovendien kan de huurovereenkomst tussentijds worden opgezegd, tenzij contractueel overeengekomen is dat dit niet mogelijk is.

290-bedrijfsruimte

Onder 290-bedrijfsruimtes wordt onder andere verstaan kleinhandelsbedrijven (winkels), restaurants, cafés, afhaal- en besteldiensten, ambachtsbedrijven, campings en hotels. In deze ruimtes zijn over het algemeen een voor het publiek toegankelijk lokaal/verkooppunt voor rechtstreekse levering van goederen of diensten aanwezig. Met andere woorden, een bedrijfsruimte waar klanten fysiek dingen kunnen kopen of bestellen.

De rechtsbescherming voor de huurder van een 290-bedrijfsruimte is zeer ruim. De eerste huurtermijn van de huurder is minimaal 5 jaar. Als deze niet wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd met het aantal jaren tot 10 jaren. Als de huur na het verstrijken van de 10 jaren niet is opgezegd, geldt deze daarna voor onbepaalde tijd.

Opzeggen door zowel huurder als verhuurder bij een overeenkomst van bepaalde tijd kan alleen tegen het einde van de overeengekomen duur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een jaar. Een overeenkomst van onbepaalde tijd kan tegen elke datum worden opgezegd. De opzegging moet via aangetekende brief of bij deurwaardersexploot gebeuren en er moet een opzeggrond worden vermeld ex artikel 7:296 van het Burgerlijk Wetboek.

Verder kan de huurovereenkomst alleen tussentijds worden opgezegd, indien er sprake is van wederzijds goedvinden. Als de huurder of verhuurder niet instemt met de tussentijdse opzegging, kan er dus niet tussentijds worden opgezegd.

Conclusie

Het is soms erg lastig om te bepalen of u onder het 230a-regime valt of onder het 290-regime valt. Zoals u ziet heeft u veel meer rechtsbescherming bij het 290-regime dan bij het 230a regime.

Twijfelt u welk regime bij u van toepassing is of heeft u een conflict hierover? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag verder.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding