+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
25 jun 2021

Het komt regelmatig voor dat iemand schade lijdt door toedoen van een ander. De wet gaat er in beginsel vanuit dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij er een wettelijke uitzondering is. Het aansprakelijkheidsrecht is opgedeeld in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. In dit artikel wordt het verschil tussen beide uitgelegd.

Contractuele aansprakelijkheid

Bij contractuele aansprakelijkheid is er altijd sprake van een overeenkomst tussen partijen. Als een afspraak, zoals vastgesteld in de overeenkomst, niet wordt nageleefd door de andere partij kunt u de schade die u daardoor lijdt verhalen bij de andere partij op grond van wanprestatie. Bij wanprestatie is er sprake van een toerekenbare tekortkoming.

Eerst zult u, indien er geen sprake is van een blijvende onmogelijkheid, de andere partij in de gelegenheid moeten stellen om de afspraak na te komen. Als de andere partij deze binnen een redelijke termijn nog steeds niet is nagekomen, kunt u schadevergoeding eisen voor de geleden schade.

U kunt de andere partij het niet toerekenen indien er sprake is van overmacht. Om een geslaagd beroep te doen op overmacht is doorslaggevend of de belemmering dermate ernstig is dat de nakoming in de concrete omstandigheden voor de andere partij onmogelijk moet worden geacht. Het gaat dus om een verhindering in de nakoming. Of er daadwerkelijk sprake is van een verhindering moet per geval worden bekeken. Wanneer de verhindering wegvalt, zal de andere partij zijn verplichting(en) alsnog moeten nakomen.

Buitencontractuele aansprakelijkheid

Bij buitencontractuele aansprakelijkheid is er geen sprake van een overeenkomst of een contract tussen partijen. Als de ene partij schade lijdt door een handeling van de andere partij kan er een beroep worden gedaan op de onrechtmatige daad. Er is sprake van een onrechtmatige gedraging als iemand handelt in strijd met een wettelijke plicht, inbreuk maakt op een recht of handelt in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Welke zaken als onrechtmatige daad worden aangemerkt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en verschilt dus per zaak.

Conclusie

Er zijn verschillende rechtsgronden voor de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. Heeft u schade geleden door het niet nakomen van een verplichting uit de overeenkomst of door het handelen van een andere partij waarmee u geen overeenkomst heeft? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliƫnten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding