+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Contract getekend. Kun je nog terug?
06 apr 2021

Op 23 maart 2016 werd de volgende casus voorgelegd aan de kantonrechter. Een Alkmaars personal training-bedrijf vordert geld van een persoon voor een abonnement van drie maanden. De klant had reeds voor de aanvang van de trainingen de overeenkomst geannuleerd. Het bedrijf heeft de niet-gevolgde trainingen gefactureerd. De klant betaalde deze niet en hierop dagvaardde het bedrijf deze persoon om te verschijnen voor de rechtbank Noord-Holland. De rechter oordeelde in het voordeel van de klant, die geen geld verschuldigd was aan de tegenpartij.

Feiten

Personal Training Company Alkmaar (hierna “PTC”) is op 17 mei 2015 een overeenkomst tot een aantal coachingsessies aangegaan met gedaagde. Partijen spraken af om twee sessies per week te doen van één uur per sessie, voor het tarief van 60 euro per uur. Een week na het sluiten van de overeenkomst stuurde gedaagde op 23 mei 2015 een e-mail naar PTC. Hij stelt dat hij financieel niet sterk staat, dat er nog belangrijke uitgaven gepland staan en dat hij met het akkoord gaan (te) impulsief heeft gehandeld. Hij annuleert de coaching, maar heeft wel interesse in de training op een later moment.

PTC laat weten niet akkoord te gaan met de annulering. Twee weken later mailt de gedaagde dat hij last heeft van een blessure, en dat dit samen met de financiële situatie ertoe leidt dat hij geen trainingen kan volgen. PTC heeft de gedaagde de niet-gevolgde trainingen in rekening gebracht.

Het geschil

PTC vorderde 1.800,98- euro aan onbetaalde facturen, wettelijke rente en incassokosten. De grondslag voor deze vordering is de algemene voorwaarden die PTC hanteert. In de algemene voorwaarden is opgenomen dat bij ziekte, blessure, afwezigheid of een andere reden de betalingsverplichting doorloopt. De klant heeft de facturen onbetaald gelaten.

Klant stelt dat de overeenkomst op grond van dwaling ontbonden moet worden. Tevens heeft de klant de trainingen opgeschort wegens een blessure. De klant annuleerde vóór de ingangsdatum de sessies, zodat er geen enkele training ingepland hoefde te worden. Daar zijn geen kosten mee gemoeid. Verder betwist de klant het bedrag van de in rekening gebrachte facturen, aangezien dit een ander bedrag is dan hij in eerste instantie overeengekomen was.

Beoordeling door de rechter

De kantonrechter stelt ten eerste dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de klant (opdrachtgever) te allen tijde een overeenkomst op kan zeggen met PTC (opdrachtnemer). Bij het opzeggen kan PTC schade of onkosten verhalen op de opdrachtgever, maar die zijn in deze zaak niet van toepassing, zie volgende alinea. Klant heeft met zijn e-mail van 23 mei rechtsgeldig de overeenkomst beëindigd.

Ten tweede bepaalt artikel 7:411 dat de personal trainer recht kan hebben op loon van gewerkte uren. Echter is er in de overeenkomst geen vergoeding afgesproken die afhankelijk is van een te behalen resultaat of een te verstrijken tijdsperiode. Doordat de overeenkomst reeds was opgezegd voor het aanvangen van de sessies, heeft PTC geen recht op een vergoeding van loon of andere gemaakte kosten.

Conclusie

In deze zaak oordeelde de kantonrechter in het voordeel van de klant. De overeenkomst kon kosteloos worden opgezegd, omdat er nog geen kosten gemaakt waren en deze geenszins waren gespecificeerd. PTC baseerde haar vordering op de algemene voorwaarden, die niet in lijn waren met de wet. Verder kon zij ook geen beroep doen op de afwijkende bepalingen in de algemene voorwaarden. PTC vangt bot en de vordering werd afgewezen.

Gaat u een overeenkomst van opdracht aan met een partij? Let er dan op dat de andere partij de overeenkomst van opdracht voor aanvang van de overeenkomst of tussentijds kan opzeggen. Je kunt hier in bepaalde gevallen contractueel van afwijken. Heb je vragen over een contract of wil jij dat wij je bijstaan met een contractueel geschil? Neem dan gerust contact met ons op.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Merijn Heijblom

Merijn Heijblom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding