+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Algemene voorwaarden wel of niet van toepassing?
14 aug 2021

Op 23 maart 2016 werd de volgende casus voorgelegd aan de kantonrechter. Een Alkmaars personal training-bedrijf vordert geld van een persoon voor een abonnement van drie maanden. De klant had reeds voor de aanvang van de trainingen de overeenkomst geannuleerd. Het bedrijf heeft de niet-gevolgde trainingen gefactureerd. De klant betaalde deze niet en hierop dagvaardde het bedrijf deze persoon om te verschijnen voor de rechtbank Noord-Holland. De rechter oordeelde in het voordeel van de klant, die geen geld verschuldigd was aan de tegenpartij.

Geschil

In deze zaak is er een geschil tussen eiseres en gedaagde over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Gedaagde heeft al vele malen overeenkomsten met eiseres gesloten met betrekking tot boeken, tijdschriften, elektronische producten en de bijbehorende licenties. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet is overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn namelijk niet ter hand gesteld aan gedaagde. Gedaagde beroept zich op vernietiging van de algemene voorwaarden.

Eiseres stelt dat op iedere overeenkomst tussen haar en haar afnemers de algemene voorwaarden standaard van toepassing worden verklaard. Op iedere factuur van eiseres staat vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarbij wordt verwezen naar de algemene voorwaarden die gedeponeerd zijn ter griffie aan de rechtbank Amsterdam en die daarnaast op de website zijn te lezen. Eiseres stelt dat zij kan bewijzen, althans aannemelijk maken, dat gedaagde ten tijde van het afsluiten van de overeenkomsten op de hoogte was van de toepasselijkheid en de inhoud van de algemene voorwaarden en dat gedaagde een redelijke mogelijkheid is geboden om van de voorwaarden kennis te nemen.

Algemene voorwaarden

Op grond van artikel 6:233 sub b van het Burgerlijk Wetboek is een beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Artikel 6:234 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat die mogelijkheid is geboden indien de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Daarnaast kunnen de algemene voorwaarden op grond van artikel 6:234 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ook langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Hierbij gaat het erom dat de wederpartij de mogelijkheid moet zijn geboden om de algemene voorwaarde op zodanige wijze te kunnen opslaan en voor de wederpartij toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Een verwijzing van gebruiker naar de website op de offerte is niet voldoende, aangezien de wederpartij vervolgens op de website nog moet gaan zoeken naar de juiste voorwaarden.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt dat indien de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld, in beginsel beslissend is of dit redelijkerwijs niet mogelijk was. Er kan niet worden volstaan met beoordelen of een redelijke mogelijkheid tot kennisname van de algemene voorwaarden is geboden.

De rechtbank oordeelt dat de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld en dat deze ook niet langs elektronische weg ter beschikking zijn gesteld aan gedaagde. Er zijn geen feiten en omstandigheden aangedragen door eiseres die erop wijzen dat het ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk was. De algemene voorwaarden zijn dus vernietigbaar. Deze zijn dus niet van toepassing op de overeenkomsten tussen eiseres en gedaagde.

 

Conclusie

Het is dus van belang om de algemene voorwaarden op de juiste manier aan de wederpartij ter beschikking te stellen. Indien u dit niet doet en de wederpartij doet een beroep op vernietiging, is er een grote kans dat de algemene voorwaarden niet toepasselijk worden verklaard.

Wij kunnen u niet alleen helpen met het opstellen van de algemene voorwaarden, maar ook helpen bij een geschil met betrekking tot de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en u advies geven over hoe de algemene voorwaarden in uw situatie het beste kunnen worden aangeboden. Heeft u hier vragen over? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliƫnten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding