+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Heeft de werkgever voldaan aan zijn zorgplicht?
04 jul 2021

Onlangs is aan de rechter de vraag voorgelegd of de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht naar aanleiding van letselschade van een werknemer. Indien de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht, is hij namelijk niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden. Volgens vaste jurisprudentie moet de zorgplicht ruim worden uitgelegd en is de werkgever verplicht alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs kan nemen om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemers.

Feiten

Eiser is sinds 1 mei 2011 in dienst bij Zarges als monteur/steigerbouwer. Op 17 augustus 2012 is een contragewicht op de linkervoet van eiser terecht gekomen. In hetzelfde jaar is een steiger omgevallen en op de linkervoet van eiser terecht gekomen. Sindsdien is eiser arbeidsongeschikt.

Werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor zijn letselschade.

Het geschil

Eiser stelt zich op het standpunt dat werkgever aansprakelijk is voor de schade die eiser heeft geleden en in de toekomst nog zal lijden als gevolg van de hem op 17 augustus 2012 en 10 oktober 2012 overkomen arbeidsongevallen.

Zarges stelt zich op het standpunt dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan door eiser voldoende te instrueren hoe zijn werk uit te voeren conform haar veiligheidsreglement en door aan hem deugdelijk materiaal te verstrekken. Eiser hoefde geen buitensporige werkzaamheden te verrichten waardoor er geen bijzondere veiligheidsinstructies nodig waren.

Werkgevers-
aansprakelijkheid

Artikel 7:658 lid 1 BW bevat de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. De werkgever moet aanwijzingen verstrekken, veiligheidsmaatregelen treffen, ervoor zorgen dat er voldoende veiligheidsmateriaal op de werkplek beschikbaar is en erop toe zien dat zijn werknemers dat materiaal op de juiste wijze gebruiken.

De zorgplicht moet ruim worden uitgelegd en er mag niet snel worden aangenomen dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Schiet de werkgever tekort in zijn zorgplicht dan is hij op grond van art. 7:658 lid 2 BW jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Dit geldt ook in het geval er sprake is van een ervaren werknemer.

De aansprakelijkheid van de werkgever komt te vervallen als hij dus aantoont dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Deze zijn wel lastig te bewijzen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat hetgeen door Zarges is gesteld niet kan leiden tot de conclusie dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht voor beide ongevallen.

Uit de stellingen die Zarges aanvoert – dat zij op moment van indiensttreding een veiligheidsreglement alsmede persoonlijke beveiligingsmiddelen uitreikt, dat zij bij indiensttreding eist dat de werknemer een VCA-certificaat bezit, dat zij eenmaal per week werkinspecties uitvoert en maandelijks toolbox meetings houdt- kan niet geconcludeerd worden dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht. Ook het enkel verwijzen door Zarges naar de interne richtlijn rolsteigerconstructies zonder daarbij te vermelden wanneer zij deze interne richtlijn aan haar werknemers, specifiek eiser, verstrekt is onvoldoende voor het voldoen aan de zorgplicht.

Ook zijn er geen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat er sprake is geweest van opzet en/of bewuste roekeloosheid van eiser.

Conclusie

Kortom, de werkgever moet veel doen om te voldoen aan de zorgplicht. Dit begrip wordt erg ruim geïnterpreteerd en het is niet genoeg om enkel en alleen maar een paar dingen te doen, zoals is terug te zien in het oordeel van de rechtbank.

Heeft u schade opgelopen op de werkvloer? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding