+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Contractuele claim

Gebrekkig product
of ondermaatse dienst

Wanneer er tussen twee partijen een verbintenis wordt aangegaan, wordt dit vaak in een overeenkomst of contract vastgesteld. Er moet dus sprake zijn van een overeenkomst of contract, wil je iemand contractueel aansprakelijk stellen.

Het kan zijn dat de wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit het contract of dat een product niet beantwoordt aan de overeenkomst. Indien hiervan sprake is, kunt u de wederpartij aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen. Twee voorbeelden van een contractuele aansprakelijkheid zijn een gebrekkig product en een ondermaatse dienst.

Gebrekkig product

Bij productaansprakelijkheid gaat het om roerende zaken, dus goederen. Er is sprake van een gebrekkig product indien het product niet de veiligheid biedt die daarvan mag worden verwacht. Het uitgangspunt om te bepalen of iets een gebrekkig product is dat wat een redelijk gebruiker van het product bij normaal gebruik mag verwachten. Er wordt gekeken naar de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht.

Indien u schade lijdt door een gebrekkig product kan de producent/fabrikant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De schade die een gebrekkig product kan veroorzaken, kan erg complex zijn. Het kan namelijk gaan om schade aan zaken, herstelkosten, gederfde winst en letselschade. De uit de letselschade voortvloeiende inkomstenverderving en ziektekosten worden ook aangemerkt als schadeposten.

Gebrekkig product

Bij productaansprakelijkheid gaat het om roerende zaken, dus goederen. Er is sprake van een gebrekkig product indien het product niet de veiligheid biedt die daarvan mag worden verwacht. Het uitgangspunt om te bepalen of iets een gebrekkig product is dat wat een redelijk gebruiker van het product bij normaal gebruik mag verwachten. Er wordt gekeken naar de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht.

Indien u schade lijdt door een gebrekkig product kan de producent/fabrikant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De schade die een gebrekkig product kan veroorzaken, kan erg complex zijn. Het kan namelijk gaan om schade aan zaken, herstelkosten, gederfde winst en letselschade. De uit de letselschade voortvloeiende inkomstenverderving en ziektekosten worden ook aangemerkt als schadeposten.

Ondermaatse dienst

Onder diensten wordt verstaan handelingen die worden verricht door een ander. Bij ondermaatse diensten gaat het dan ook om diensten die niet aan de overeenkomst beantwoorden.

Er is sprake van een ondermaatse dienst indien de dienst niet is wat ervan verwacht mag worden. Dit houdt in dat degene die de dienst levert tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. U kunt de schade die uit de tekortkoming voortvloeit laten vergoeden door de tekortgeschoten partij. U kunt dus een schadeclaim indienen in geval van een overeenkomst van opdracht of een aannemingsovereenkomst.

Indien de tekortkoming niet blijvend onmogelijk is, zult u eerst de tekortgeschoten partij in gebreke moeten stellen. Dit houdt in dat u nog een tweede kans moet geven om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

Juridisch laten bijstaan

De schade die kan ontstaan is vaak fors en complex. Het is dan ook verstandig om u te laten bijstaan door een jurist. Deze weet precies welke schade in aanmerking komt voor vergoeding en hoeveel de schade zal bedragen. Ook is het vaak afhankelijk van de omstandigheden van het geval of er schadevergoeding zal moeten worden vergoed door de wederpartij. Een jurist kan u helpen om alle feiten om een rij te krijgen en u te helpen en te begeleiden bij het proces, zodat u de gunstigste uitkomst zult hebben.

Juridisch laten bijstaan

De schade die kan ontstaan is vaak fors en complex. Het is dan ook verstandig om u te laten bijstaan door een jurist. Deze weet precies welke schade in aanmerking komt voor vergoeding en hoeveel de schade zal bedragen. Ook is het vaak afhankelijk van de omstandigheden van het geval of er schadevergoeding zal moeten worden vergoed door de wederpartij. Een jurist kan u helpen om alle feiten om een rij te krijgen en u te helpen en te begeleiden bij het proces, zodat u de gunstigste uitkomst zult hebben.