+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Geheimhoudingsovereenkomst

Het is in sommige gevallen erg belangrijk dat de informatie die u aan iemand verstrekt vertrouwelijk blijft. Om misverstanden te voorkomen over welke informatie dit gaat en wat het doel hiervan is, is het handig om een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen. Deze zorgt ervoor dat er voor beide partijen duidelijk is wat er wel en niet naar buiten mag worden gebracht en wat de consequenties zijn indien dit toch wordt gedaan.

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst biedt partijen de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie uit te wisselen. In de overeenkomst wordt afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel deze wordt verstrekt en wat de ontvangende partij wel en niet mag doen. Op deze manier kunnen partijen informatie uitwisselen zonder dat dit bekend wordt gemaakt naar derden.

Juridische punten van een geheimhoudingsovereenkomst

Indien de geheimhoudingsverklaring niet voldoende is gespecificeerd, kan dit betekenen dat de informatie die geheim moest blijven toch naar buiten komt. Het is dus van belang dat er duidelijk wordt omschreven welke informatie geheim gehouden moet worden en voor welke doel dit wordt gedaan en voor wie deze informatie is bestemd.

Daarnaast kan het zo zijn dat het ene bedrijf stelt dat alles vertrouwelijk is en het andere bedrijf duidelijk aangeeft per document wat vertrouwelijk is door dit erop te vermelden. Het is dus van belang om ook hierover een duidelijke clausule op te stellen, zodat er geen onenigheid kan ontstaan over wat er wel en niet vertrouwelijk moet blijven.

Het kan ook zo zijn dat de informatie mondeling doorgegeven wordt, maar deze kan niet bestempeld worden met “vertrouwelijk” erop. Ook in dat geval is het van belang om hier duidelijke afspraken over te maken. Zo kan er bijvoorbeeld worden opgenomen in een bepaling dat mondelinge afspraken schriftelijk aangegaan moeten worden, zodat ook deze gedekt zijn.

Om te zorgen dat de informatie ook echt geheim blijft, is het verstandig om bepaalde eisen te stellen aan hoe bijvoorbeeld de documenten versleuteld dienen te worden. Als iemand anders dan een keer op de computer zit, zal deze de documenten zonder wachtwoord niet kunnen inkijken. Het is ook handig om bepalingen hierover op te nemen in de overeenkomst.

Ten slotte is het van belang om goed te kijken of er een uitsluitingsclausule is opgenomen in de overeenkomst. Zo’n clausule kan ervoor zorgen dat de informatie niet zijn geheime status verliest doordat individuele stukjes openbaar zijn gemaakt. Daarnaast kunt u ook een clausule opnemen die bepaalt dat onbewust onthouden stukjes informatie die ergens anders worden geproduceerd niet tellen als schending van de geheimhoudingsovereenkomst.