+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Distributieovereenkomst,
transportovereenkomst,
opslagovereenkomst

Op het gebied van internationale handel hebben mensen vaak ten onrechte het idee dat het vertrek en de aankomst van de lading op bestemming de enige kritische punten zijn. Het goederenvervoer bestaat uit meer fases dan alleen het vertrek en de aankomst. Deze andere fases kunnen ook de staat en de economische waarde van uw lading beïnvloeden. Deze fases maken ook deel uit van het proces. Het is dan ook belangrijk om te weten welke overeenkomst u zou willen sluiten en welke rechten en plichten hieruit voortvloeien. Daarna is het van belang om alle wensen en eisen op papier vast te leggen op een duidelijke manier.

Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de leverancier zich verplicht bepaalde producten en/of diensten te leveren aan een distributeur met het oog op doorlevering aan afnemers. De distributeur zal verkopen op eigen naam en voor eigen rekening en risico. Er komt geen overeenkomst tot stand tussen de leverancier/ondernemer en de afnemer, maar tussen u en de distributeur enerzijds en de distributeur en de afnemer anderzijds.

Er zijn geen specifieke wettelijke bepalingen opgenomen voor de distributieovereenkomst. Het is dan ook van belang dat alle gemaakte afspraken goed op papier komen te staan, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Transportovereenkomst

Een transportovereenkomst is een overeenkomst tot het vervoeren van goederen. Bij de transportovereenkomst is zowel het Nederlands recht als het internationale recht van toepassing, zoals het CMR Verdrag. Deze regels zijn van dwingend recht, er kan dus niet van worden afgeweken.

Als u een overeenkomst opstelt voor het vervoeren van goederen, zorg dan dat u niet alleen naar het Nederlands recht kijkt maar ook naar de internationale bepalingen die hier betrekking op hebben. Dit is vooral van belang als u uw goederen naar een ander land laat vervoeren. Daarnaast is het van belang om de aansprakelijkheid goed op te stellen in de overeenkomst, zodat het voor beide partijen duidelijk is wie in welke situatie aansprakelijk is.

Opslagovereenkomst

De vervoerder kan op verzoek van de afzender de goederen die hij moet vervoeren ergens opslaan. Deze overeenkomst kan los van de transportovereenkomst worden aangegaan. Indien u wilt dat uw goederen worden opgeslagen, zult u hiervoor een aparte overeenkomst moeten opstellen.

In de opslagovereenkomst verbindt de bewaarnemer zich tegenover de bewaargever. De bewaarnemer slaat de goederen op, bewaart ze en slaat de zaken uit. Het is van belang om in de overeenkomst de verplichtingen van de bewaarnemer en de bewaargever vast te stellen. Op deze manier is het voor beide partijen duidelijk wat er over en weer van elkaar wordt verwacht. Ook is het van belang om vast te stellen dat er na het opslaan van de goederen een opslagbewijs wordt verzonden.

Onze expertise

De expertise van Alterlaw strekt zich uit tot alle stadia van de toeleveringsketen, vanaf het moment dat de goederen nog in bewaring zijn bij de fabrikant tot hun correcte ontvangst door de klant. In geval van schade begeleiden wij u graag door alle juridische stappen en zullen wij de documentatie evalueren. Ook kunnen wij u bijstaan bij het behartigen van uw juridische belangen bij het sluiten van logistieke overeenkomsten.

Opslagovereenkomst

De vervoerder kan op verzoek van de afzender de goederen die hij moet vervoeren ergens opslaan. Deze overeenkomst kan los van de transportovereenkomst worden aangegaan. Indien u wilt dat uw goederen worden opgeslagen, zult u hiervoor een aparte overeenkomst moeten opstellen.

In de opslagovereenkomst verbindt de bewaarnemer zich tegenover de bewaargever. De bewaarnemer slaat de goederen op, bewaart ze en slaat de zaken uit. Het is van belang om in de overeenkomst de verplichtingen van de bewaarnemer en de bewaargever vast te stellen. Op deze manier is het voor beide partijen duidelijk wat er over en weer van elkaar wordt verwacht. Ook is het van belang om vast te stellen dat er na het opslaan van de goederen een opslagbewijs wordt verzonden.

Onze expertise

De expertise van Alterlaw strekt zich uit tot alle stadia van de toeleveringsketen, vanaf het moment dat de goederen nog in bewaring zijn bij de fabrikant tot hun correcte ontvangst door de klant. In geval van schade begeleiden wij u graag door alle juridische stappen en zullen wij de documentatie evalueren. Ook kunnen wij u bijstaan bij het behartigen van uw juridische belangen bij het sluiten van logistieke overeenkomsten.